Engelbrektsgatan

2020

20-501, Engelbrektsgatan, Göteborg (1).jpg

För att göra spårvagnsnätet mer robust inför genomförandet av flera framtida projekt i centrala Göteborg, bland annat renovering av kanalmurarna, föreslår Göteborgs stad att spårväg byggs ut i Engelbrektsgatan. I samband med utbyggnaden föreslås även en ny cykelbana, vistelseytor och mer grönska i gaturummet för att skapa ett mer tryggt och lättillgängligt stadsrum, stärka stadsbyggnadskvaliteter och kulturhistoriska värden. AL Studio har tagit fram förslag till ny gestaltning av gatan och genomfört dialoger och konsekvensanalyser.

Uppdragsgivare

Stadbyggnadskontoret, Göteborgs Stad

Innehåll

Gatuutformning med spårväg, gc-banor, parkering, friytor & planteringar

Plats

Göteborg

Team

Johan Altenius, Inger Bergström & Erika Fransson samt Johanna Zetterlund på 02 Landskap

Uppdragsår

2020

Dokument

Projektblad

Projekttyp

Gestaltningsförslag

20-501, Engelbrektsgatan, Göteborg (3).jpg
20-501, Engelbrektsgatan, Göteborg (4).jpg

Utförd dialog SKA/BKA och gestaltningsprogrammet har sammanställts i två separata rapporter som utgör beslutsunderlag för kommande detaljplanearbete i Engelbrektsgatan, mellan Skånegatan och Södra vägen. Gestaltningsprogrammet sätter ramar och principer för stadsrummets utformning och är vägledande inför vidare planering, utformning och projektering av spårvägen. Genom en interaktiv process mellan dialog SKA/BKA och gestaltningsprogrammet har kunskap från utförd dialog med stadens invånare, verksamheter, förvaltningar och bolag, fått bli en viktig del av grunden för förslaget. Vidare har även viktiga underlag gällande kulturhistoriska värden och stadsbyggnadskvaliteter bearbetats in i förslaget.

Social konsekvensanalys/barnkonsekvensanalys (SKA/BKA)

Som ett led i arbetet med detaljplanen har en social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys genomförts. Syftet med analysen har varit att fördjupa kunskapen om utredningsområdet utifrån sociala perspektiv samt barnperspektiv och inarbeta dessa i planförslaget, både via gestaltning och utformning av spårvägen och i gaturummet i sin helhet. Materialet har även syftat till att konsekvensbeskriva förslaget inför samråd och pröva det framtagna planförslagets lämplighet. Rapporten redovisar projektets målformulering, inventering och nulägesbeskrivning av planområdet, åtgärdsförslag samt konsekvenserna av förslag till utformning av Engelbrektsgatan vilket sedan prövas i detaljplan.

Situationsplan

20-501, Engelbrektsgatan, Göteborg (2).png
Gestaltningsprogram

Syftet med gestaltningsprogrammet är att ge förslag på principer för utformning och gestaltning av Engelbrektsgatan vid ombyggnation och anläggande av ny spårdragning. Dessa förslag och principer är framtagna med utgångspunkt i gatans samt platsens stadsmiljö och karaktär, dess kulturhistoriska särdrag och tålighet, samt de viktiga sociala aspekterna som lyfts fram i arbetet med SKA/BKA.

Gestaltningsprogrammet och dess förslag pekar ut möjligheterna för Engelbrektsgatan att utvecklas, från att vara en idag ganska rörig gata med stor dominans av bilen i stadsrummet, till att bli en gata med minskad barriärverkan och en balanserad stadsbild med större prioritet på fotgängare och cyklister. Genom tydliga och väl gestaltade zoner och delar tätt angränsande till varandra, kan ett sammanhållet och lättläst gaturum skapas. Förslaget tar avstamp i både stenstadens kvarter och i Hedens grönt inramade öppna rum.

Medverkande

Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys samt Gestaltningsprogram har tagits fram av Johan Altenius som uppdragsansvarig arkitekt med stöd av Inger Bergström och Erika Fransson. Johanna Zetterlund på 02 Landskap har som underkonsult ingått i teamet som ansvarig landskapsarkitekt.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.